Ekologisk hållbarhet

Våra projekt och aktiviteter ska följa principen
minimera - återanvända - återvinna.

 Därför vill vi:

 • minska resursförbrukningen och energianvändningen
 • minska miljöskadliga föroreningar och utsläpp
 • hantera material och restprodukter kretsloppsanpassat
 • minska mängden miljöskadliga transporter

 För att uppnå:

 • att mängden inköpt energi* per kvadratmeter skall minska med 20 % till 2020 jämfört med 2005
 • att våra koldioxidutsläpp skall minska med 80% (c:a 1 000 ton) till 2012 jämfört med 2009
 • att vi enbart köper Bra Miljöval enligt Naturvårdsverkets kriterier

 * Energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel inkl. kyla enligt energideklarationens principer.

Gibraltarentre

Hantera material och restprodukter kretsloppsanpassat

Vi strävar efter att i möjligaste mån använda de resurser vi har och har hög ambition beträffande materialhantering. Ibland måste saker slängas och då gör vi detta på ett kretsloppsanpassat sätt.

Så här gör vi:

 • Översyn av avfallshanteringen i projekt
 • Främja möjligheter för utsortering av matavfall
 • Främja återanvändning i möjligaste mån i samtliga ombyggnationer

 Det här vill vi:

 • Minimera förpackningar genom att ställa krav vid inköp
 • Skapa system för att omhänderta och återanvända material

Sopkärl

 Minska resursförbrukningen och energianvändningen

Vi ska använda oss av de resurser vi redan har och reducera mängden nya resurser när sådana behöver tas i anspråk. Vi värnar om de resurser vi tar i bruk. Det handlar om allt från att fortsätta att använda och anpassa de byggnader som redan finns på campus, till att minimera mängden förbrukningsmaterial i den dagliga verksamheten. Kort sagt om allt från betongelement till kulspetspennor.

Uppvärmning, kylning, belysning, datorer och laborationsutrustning kräver stora mängder energi. Vi har länge arbetat för att minimera energianvändningen i våra fastigheter. Ett arbete som fortgår med oförminskad kraft.

Så här gör vi:

 • Inventerar möjligheter att utveckla och utnyttja mer solfångare och solceller på Campus
 • Ställer krav på våra entreprenörer beträffande energianvändningen
 • Utför energiinventeringar och genomför energibesparande åtgärder i tre byggnader per år

 Det här vill vi:

 • Att du släcker ljuset, stänger av datorn och andra elektriska apparater när du går hem för dagen
 • Ställa krav på leverantörer för minskad mängd emballage
 • Vid planering av projekt väderstrecksorienteras byggnader och funktioner inne i byggnader

Kuggen

Solfångare i Kuggenprojektet ger energi till byggplatsens energianvändning.

Minska miljöskadliga föroreningar och utsläpp

Vi vill minimera vårt ekologiska fotavtryck. Vi undviker att använda ämnen som kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa. Genom att ha kontroll över och minska de föroreningar och utsläpp som hör samman med vår verksamhet, så minimerar vi vår påverkan på miljön.

Så här gör vi:

 • Framtagning av egen lokalstandard där Bra Miljöval för material finns inarbetat
 • Köper enbart Bra Miljöval fjärrvärme enligt Naturvårdsverkets kriterier
 • Krav i samtliga projekt avseende att kemikalier och byggmaterial skall vara Svanenmärkta samt färger och lacker märkta med EU-blomman

 Det här vill vi:

 •  Undvika epoxiprodukter och bekämpningsmedel
 • Träprodukter ska vara FSC-märkta

MiljölogosMiljobyggnad

 

Minska mängden miljöskadliga transporter

Ett campus är en plats där man studerar och forskare. Där undervisning bedrivs och där människor bor. Där företag har sin verksamhet och där människor möts. Varje dag tar sig över 10 000 personer till och från våra campus. Mängder av varor levereras och avfall tas om hand. Det är en utmaning att se till att dessa flöden av människor och varor sker på ett så hållbart sätt som möjligt.

Så här gör vi:

 • Utbildar vår personal i ekodriving
 • Samarbetar med Chalmers, Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Västtrafik, Akademiska Hus i framtagning av en Grön Resplan
 • Nyttjar direktbussar mellan Chalmers båda Campus, Johanneberg och Lindholmen

 Det här vill vi:

 • Utveckla möjligheterna för bättre cykelrum och cykelparkeringar på Campus
 • Använda kollektivtrafik, cykla eller gå, eller försöka samåka för transporter mellan Chalmes båda Campus
 • Använda lokala leverantörer för att undvika långväga transporter

 

Karin Markides