Övrig information

Organisation

Hållbarhetsråd

Hållbarhetsrådet ska bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling samt sprida och fånga upp tankar, förslag, frågeställningar och synpunkter i organisationen. Rådet skall verka för ett levande hållbarhetsarbete i CF .

Mål:
Det samlade målet för Rådet är att medlemmarna skall stimulera, stödja och planera Chalmersfastigheters hållbarhetsarbete.

Deltagarna i rådet skall:
Fungera som informatör till sin närhet och föra synpunkter från sina medarbetare vidare till Rådet
Delta i möten om så erfordras
Delta i arbete med framtagning och revidering av dokumentation i ledningssystemet
Delta i arbetet vid framtagning av nya mål och aktiviteter
Bidra till utvecklingen av det allmänna förbättringsarbetet

I Rådet behandlas synpunkter och förslag från Chalmersfastigheter internt, men även från externa intessenter. Förberedelser för ev. ledningsbeslut utförs, utredningar av frågeställningar berörande hållbarhet initieras, behov av fortbildning och utveckling bedöms.

Rådet består av Hållbarhetschefen och Internrevisorer och har en informations- och samverkansfunktion.

Exempellista

Kuggen

Den 8 september 2011 invigdes Kuggen - en mötesplats på Lindholmen. Ett av målen med Kuggen var att skapa en byggnad som sticker ut, skapar glädje och stolthet, en symbol för Chalmers, Lindholmen och Staden.

Varje våningsplan har utformats som ett liggande kugghjul, fem kugghjul staplade på varandra, men varje våningsplan växer med två kuggar i förhållande till våningsplanet under. Kuggen har en tydlig hållbarhetsprofil, både design och systemval har gjorts för att skapa en så effektiv, social och miljöinriktad byggnad som möjligt. För den översta våningen finns en solskärm som följer solens gång på himlavalvet. Kuggen är försedd med solfångare och solceller.

Kuggen har bl.a. erhållit utmärkelsen Miljöbyggnad Guld.

Chabo - tydliga mål och strama ramar

Studentbostäderna Chabo - 479 lägenheter i den södra - övre delen av Vasa-området inom campus Johanneberg invigdes hösten 2006. Komplexet består av tre sammanhängande huskroppar på fem, åtta och tolv våningar. Formgivningen är stram, men bjuder ögat på en "intelligent variation" enligt arkitekten och Chalmers-alumnen Gert Wingårdh. De underhållsfria fasaderna består av glas och slipade betongelement i tre olika gröna nyanser. Chabo är en modern huskonstruktion som bl a präglas av miljö- och energihänsyn.

Studentbostäder skiljer sig från "normala" hyreslägenheter genom att många människor bor på en relativt liten yta. Detta innebär bl a särskilda krav på ventilation och energibalans. Projektet har hela tiden genomsyrats av en tydlig miljöprofil och klara ekonomiska ramar. Energianvändningen (köpt el och värme) ska inte överstiga 82 kWh per kvm bruksyta (hushållselen inte inräknad). Detta har nåtts bl a genom värmeåtervinning med hjälp av frånluftsvärmepumpar.

Miljöhuset på Vasa

Ett miljöhus med mycket nytt inom miljöteknik

När ombyggnaden/renoveringen inleddes av Miljöhuset på Vasa togs en tydlig miljöpolicy fram med Ekocentrum som första hyresgäst. Redan från början kom vikten av energihushållning, miljövänliga materialval och ekoteknik att prägla hela projektet. Här växte ett riktigt miljöhus fram. Ett miljöhus som är ett föredöme för hela byggsektorn.

Från källsorterat rivmaterial till regnvatten i toaletterna

Mycket möda har lagts ner för att tänka miljöriktigt in i minsta detalj. Ingenting har lämnats åt slumpen. Under själva bygget har till exempel allt rivmaterial källsorterats. I materialvalen har miljöhänsynen varit helt styrande. När det gäller de tekniska systemen tar man t ex hand om regnvattnet och använder det som spolvatten i de urinseparerade toaletterna. Solfångare vid entrén kommer att värma varmvattnet och kylning av huset sker med nattluft.

Miljökrav på underleverantörer

Alla som deltog i projektet fick visa att man menade allvar med sitt miljöarbete. Till exempel ställdes krav på alla projektörer och underleverantörer på att ha utarbetat en tydlig miljöpolicy. De som var inblandade i projektet, allt från projektledare till hantverkare, fick dessutom genomgå en miljöutbildning.

 

Exempel på övriga åtgärder

- Trimning av styrsystem avseende drifttider, temperaturer, flöden och tryck

- Fortsatt byggnation av soprum för källsortering

- Väljer anpassade produkter vid entreprenader

- Verkar för att energisnåla installationer monteras in i byggnader, ex. pumpar och fläktar

- Påverkar hyresgästernas energivanor genom samverkan, information och materialval

- Kravställande vid avtalstecknande med entreprenörer

- Bygger in energibesparande installationer såsom belysningsstyrning, termostater, ventilationsstyrning, återvinningssystem etc.

- Miljöstationer för utomhusbruk köps in i samverkan med Göteborgs Stad

 Energiåtgärder

Under 2007 fastslog ledningen för Chalmersfastigheter ett ambitiöst och övergripande energimål för våra befintliga byggnader[1] (byggda mellan 1890 och framåt).

År 2020 ska den totala mängden inköpt energi, per kvadratmeter, ha minskat med 20 % jämfört med år 2005.

För att säkra resultatet ska vi, enligt en turordningslista som har tagits fram och grundats på energiinventering och handlingsplan för varje byggnad, minska energianvändningen[2] med 25% för minst tre hus årligen.

Sedan 2008 har vi hunnit GreenBuildingmärka följande byggnader:
Vasa hus 5, Campus Johanneberg, Vasaområdet (2008)
Vasa hus 7, Campus Johanneberg, Vasaområdet (2009)
Tessin, Campus Lindholmen (2009)
Najaden, Campus Lindholmen (2009)
Kuggen, Campus Lindholmen (2008)
Vasa hus 15, Campus Johanneberg, Vasaområdet (2010)

GreenBuilding, ett EU-initiativ

EU Green Building är ett EU-program som lanserades av EU-kommissionen 2004. GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. GreenBuilding går från ord till handling genom att granska byggnader och dess energisystem och sedan kontrollera och verifiera verklig energianvändning.

I Sverige är det från och med 1 juni 2010 Sweden Green Building Council som leder och samordnar projektet, med Energimyndigheten som medfinansiär. Läs mer under GreenBuilding i Sverige.

 [1] Byggnader ägda av Chalmersfastigheter
[2] Energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighets el inkl. kyla enligt energideklarationens principer

 

Nätverk

Chalmersfastigheter deltar i följande nätverk:

Sweden Green Building Council

http://www.sgbc.se/

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Miljöutskottet Väst, Sveriges Byggindustrier

http://www.bygg.org/

Miljöutskottet utvecklar, företräder och informerar medlemmarna iSveriges byggindustriers branschgemensamma miljörelaterade frågor, på lokal och regional nivå.

Bygga Bo Dialogen Väst

Dialogen ”Bygga, bo och förvalta för framtiden”, kallad Bygga-bo-dialogen, är ett unikt samarbete mellan företag, kommuner, myndigheter och regering. Genom frivilliga åtaganden inom Bygga-bo-dialogen vill aktörerna i näringslivet nå längre än lagar och regler.

Byggherregruppen Väst

http://www.byggherre.se/sa/node.asp?node=627

Byggherregruppen i Göteborg är en lokal intresseförening som har till syfte att främja sina medlemmars intressen genom att verka för utveckling av byggande och förvaltande av byggnader inom västra Sverige. Detta sker genom ett informellt utbyte av information och erfarenheter byggherrar emellan i samarbete med Byggherrarna och andra intresseorganisationer.

Chalmers Miljöarbete, Hållbart Campus

http://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/miljo

Vår vision, Chalmers – för en hållbar framtid, sätter det interna miljöarbetet högt på agendan. Chalmers ambition är att vara en föregångare när det gäller att ta ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Du som arbetar här har med ditt engagemang och ditt kunnande stor möjlighet att bidra till att vi lyckas.

Nätverket för miljösamordnare – Ekocentrum

http://www.ekocentrum.se/page.php?id=227

Ekocentrums nätverk för miljösamordnare startade 2006. Syftet är att samla våra kunder för att vi tillsammans ska komma vidare i miljöarbetet. Nätverket administreras av Ekocentrum, som anordnar fyra träffar per år med olika innehåll och talare.

CMB - Centrum för Management i Byggsektorn

http://www.chalmers.se/cee/cmb-sv/om-cmb

CMB är ett samverkansprojekt mellan Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Centrumet bildades 1998 på initiativ av industrin för att ta tillvara och vidareutveckla management inom alla delar av samhällsbyggnadssektorn.