Ekologisk hållbarhet - Så prioriterar vi

Chalmersfastigheter genomför en lång rad projekt och aktiviteter varje år. Vi samverkar med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer för konkreta åtgärder som gör att vi uppnår bättre miljö och skapar fler hållbara alternativ

Så energieffektivt som möjligt Uppvärmning, kylning, ventilation och belysning av byggnader kräver stora mängder energi och den mängden vill vi minska. Därför arbetar vi kontinuerligt för att användningen av energi till våra byggnader ska vara så låg som möjligt samtidigt som innemiljön ska vara bra.

Detta uppnår vi dels genom att optimera driften av de installationer som finns, dels genom energiinvesteringar och renoveringar. Det är vår ambition att samutnyttja värme- och kylkällor i ett värme- och ett kylnät i ett energisamarbete som i princip skulle kunna tillämpas på hela campus Johanneberg.

Vi genomför gärna pilotstudier av ny energieffektiv teknik och använder våra byggnader som testbänkar. Ett exempel är att vi under 2014 och 2015 har utvärderat en ny typ av byggnadsintegrerad styrning av värme, kyla och ventilation i byggnaden Kuggen på campus Lindholmen. Kuggen var innan utvärderingen gjordes klassad i nivå guld i Miljöbyggnad med en energianvändning på 65 kWh/m2 (BBR-energi). Resultatet av utvärderingen visar att den nya styrningen har sänkt energianvändningen ytterligare ned till 37 kWh/m2. Den nya styrningen kommer gradvis att installeras i fler byggnader.
Sen 2012 har vi minskat vår energianvändning inom Chalmersfastigheters byggnader med 5 % .

Följande För 2016 är målet att genomföra energieffektiviseringar som kommer generera en besparing 1200 MWh per år vilket motsvarar 2,5%. Under 2016-2017 genomför vi tillsammans med Chalmers en energikartläggning som ska resultera i en samlad energiåtgärdsplan för att minska energianvändningen på våra campus.

Minskat utsläpp Vi vill minimera vårt ekologiska fotavtryck och arbetar aktivt med att minska utsläpp av koldioxid i driften av våra fastigheter.

Minskningen åstadkommer vi dels genom minskad energianvändning, dels genom användning av förnyelsebar energi och miljövänliga transporter i den egna förvaltningen.

Därför är all energi vi köper till våra byggnader från Göteborgs Energi fossilfri. Fjärrvärmen är klassad som Bra Miljöval enligt Naturvårdsverkets kriterier. Fjärrkylan drivs med el från Bra Miljöval. All El som vi köper är märkt Bra miljöval. Vi har också egen energiförsörjning av några fastigheter, i form av geoenergi.

Till en del av våra byggnader köper vi energi som produceras i Chalmers Kraftcentral. Kraftcentralen är en energiforskningsanläggning där Chalmers bedriver forskning och utbildning i samverkan med energiförsörjningen till Chalmers campus. Chalmers Kraftcentral är en biobränsleanläggning men andra typer av bränsle kan förkomma i forskningssyfte. Chalmers Kraftcentral ägs av Akademiska Hus Väst.

För att minska koldioxidutsläpp från våra egna transporter i förvaltningen kör Chalmersfastigheter Volvo V60 laddhybridbilar. De flesta resor inom campus är korta varför vi räknar med att köra merparten på el.

Miljöanpassade byggnader och materialanvändning Vi har höga ambitioner för vårt arbete med våra byggnader och miljöklasser nya byggnader enligt Miljöbyggnad.

Under 2016 invigdes våra nya byggnader Johanneberg Science Park. Husen är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld och har en tydlig miljöprofil med hög energiprestanda och låg klimatpåverkan. Bland annat försörjs husen med värme och kyla från berggrunden i en geoenergianläggning med 39 st 300 m långa borrhål. Denna försörjer även intilliggande byggnad med i princip hela dess energibehov. All ventilation och belysning är närvarostyrd. En effektiv utvändig solavskärmning bidrar till ett gott inomhusklimat och ett lågt kylbehov. Gröna takterrasser minskar och fördröjer nederbörd till dagvattensystemet och bidrar tillökad biologisk mångfald samt utjämnar temperaturskiftningar. Alla ingående material är miljöbedömda, och produktionen har skett med stort fokus på att minimera negativ påverkan på miljön.

För alla större ny- och ombyggnader följer vi byggvarubedömningen, som är ett materialbedömningssystem av byggvaror för ett hållbart byggande. Vi ställer också krav på att kemikalier och byggmaterial är lågemitterande och Svanenmärkta , träprodukter är FSC-märkta och att färger och lacker är märkta med EU-blomman.

Faktaruta - Miljöklassade byggnader enligt Miljöbyggnad Johanneberg Science Park, Campus Johanneberg, Miljöbyggnad Guld (2015)
Kuggen, Campus Lindholmen, Miljöbyggnad Guld (2014)

Minskat avfall och kretsloppsanpassad hantering Vi strävar alltid efter att använda resurser vi redan har, minska mängden material vi använder och minska mängden restavfall. Ibland måste saker slängas och då gör vi detta där det är möjligt på ett kretsloppsanpassat sätt.

Därför gör alltid en översyn av avfallshanteringen i alla om- och nybyggnader och arbetar ständigt med att minska materialåtgång och öka avfallsåteranvändning i samtliga projekt. Målet för 2016 är att andelen byggavfall under uppbyggnadsfasen (ej rivningsavfall) som deponeras ska uppgå till högst 30 %.

Ibland blir det bättre än förväntat. Målet för andelen avfall som deponeras för nya byggnaderna Johanneberg Science Park var satt till högst 20 %, eller max 4 kg/m2. Det faktiska utfallet blev att 1,2 kg/m² avfall till behövde gå till deponi.

Där förutsättningar finns eller kan skapas utvecklar vi nya och flexibla avfallslösningar som förenklar för våra kunder att sortera rätt och få bättre statistik över sin återvinning. I våra nya byggnader Johanneberg Science Park förtär hyresgästen all sin mat och dryck på bottenplan där husets operatör bidrar till miljömärkta och närproducerade produkter. Operatören ser även till att hyresgästens avfall sorteras på rätt sätt.

Hållbara transporter och kommunikationer Varje dag tar sig över 10 000 personer till och från våra campus. Mängder av varor levereras och avfall transporteras och tas om hand. Ambitionen är att organisera alla dessa flöden av människor och varor, så att det sker på ett så hållbart sätt som möjligt.

Därför arbetar vi aktivt tillsammans med Göteborg Stad, Chalmers, Johanneberg Science Park och Akademiska Hus med initiativet Grön Resplan på Campus Johanneberg. Grön Resplan handlar om att utveckla möjligheter till andra transport-medel än bil och har som övergripande mål att minska energianvändning för och utsläpp från transporter och därmed minskad klimatpåverkan. Alla medverkande parter har åtagit sig att verka för detta genom ett antal åtgärder. Under 2015 har bland annat Chalmersplatsen byggts om i samverkan med Trafikkontoret, cykelparkeringar under tak har påbörjats, ett nytt parkeringssystem har införts mm.

Chalmersfastigheter har också varit med att utveckla förutsättningar för bilpooler på Campus Johanneberg och Lindholmen, installerat laddstolpar för elfordon och skapat fler cykel- och omklädningsrum, bland annat i byggnaderna Johanneberg Science Park.

Det finns ett stort behov av snabba och effektiva transporter mellan Chalmers båda campus, Johanneberg och Lindholmen. Chalmersfastigheter är en av 14 partner i projektet ElectriCity, ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik. Samarbetet har resulterat i Göteborgs första elektriska busslinje, linje 55 som går mellan Chalmers, Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. Linjen trafikeras av tre helt eldrivna bussar och sju laddhybridbussar som går på el cirka 70% av rutten. På campus Lindholmen kliver passagerarna av och på i en ny inomhushållplats, i en tillbyggnad på huset Patricia som vi har uppfört.

Som ett komplement till Busslinje 55 och som ytterligare ett sätt att åka hållbart mellan Chalmers båda Campus deltar vi i samverkansprojektet Elmob som bland annat innebär att man kan hyra elcyklar som laddas med hjälp av solenergi på campus Lindholmen och Johanneberg.

För att vi som jobbar på Chalmersfastigheter ska kunna transportera oss hållbart tillhandahåller vi elbil, cyklar och elcykel och cykelbidrag för de som cyklar till och från jobbet. Vi har även möjlighet att nyttja Styr- och Ställ, samt kollektivtrafikkort vid resor i tjänst

Gröna hyresavtal för att uppnå bättre miljö Vår ambition är alltid att samverka med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer för att utveckla hållbara erbjudande och uppnå en bättre miljö i våra byggnader och lokaler.

Där förutsättningarna finns, erbjuder vi våra kunder att teckna grönt hyresavtal.
Grönt hyresavtal är en bilaga till nytt eller befintligt hyresavtal med konkreta, ömsesidiga åtagande och löpande dialog i lokalrelaterade miljöfrågor för att minska miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om energiförbrukning, avfall, materialanvändning, resor, mm.