Ekonomisk hållbarhet - Så tänker vi

Utgångspunkten för Chalmersfastigheter är att hushålla med ekonomiska och mänskliga resurser. Vi strävar alltid efter att ta hand om de resurser vi redan har och skapa långsiktiga värden för Chalmers.

Utveckla och vårda värden

För att förverkliga Chalmers vision och utföra vårt uppdrag måste vi utveckla och skapa värde i verksamheten. Detta gör vi genom en effektiv fastighetsförvaltning och utveckling med ett långsiktigt perspektiv där vi skapar skapa mötesplatser och tar ansvar för de resurser som vår verksamhet har och påverkar.

Vi ska leva upp till våra ekonomiska mål men aldrig på bekostnad av miljö eller människor och alltid utifrån ett avvägt långsiktigt avkastningskrav.

Arbeta med livscykelkostnads- och hållbarhetsanalyser

Inför större energiåtgärder och ny- och ombyggnader är utgångspunkten att genomföra livscykelkostnadsanalyser innan vi fattar beslut. Med livscykelkostnad menas totalkostnaden för en viss utrustning under hela dess livslängd, från det att den installeras till att den slutligt tas ur bruk.

Målet är att tillämpa LCC-analyser eller andra hållbarhetsutvärderingsverktyg så vi blir bättre på att utvärdera hållbarhetsfrågor i vår egen verksamhet – och kunna ta bättre beslut.

Anpassningsbara lokaler

Vår grundsyn är att lokaler på Chalmers campus ska ha en viss flexibilitet och kunna anpassas till nya, förändrade behov med minimal resurspåverkan.

Detta tillämpas i alla projekt och så långt det är möjligt bygger vi in flexibilitet och planerar i moduler för att lokalerna enkelt ska kunna anpassas till framtida behov. Vissa labb, lokaler och byggnader från 1800-talet är dock inte möjliga att utforma för 100 % flexibilitet utan här handlar det om att anpassa, upprusta och hitta nya sätt att få befintliga miljöer att stötta den spetsforskning och undervisning som bedrivs i dag och som våra kunder behöver i framtiden.

Ett exempel är vårt arbete med Chalmersverksamheter inom Samhällsbyggnad, där integration mellan verksamheterna genom samnyttjande av gemensamma funktioner såsom lunchrum, mötesrum, entréer osv är en bärande idé i projektet.

Ökat medvetenhet om cirkulär ekonomi

Vi vill skapa en större medvetenhet om cirkulär ekonomi. Därför planerar vi för cirkulära kretslopp där andelen avfall till deponi minimeras. Vi återanvänder och återvinner möbler, byggmaterial etc och använder rätt kompetens (egen eller inköpt) för att nå våra mål. I alla projekt används styrdokument i form av miljöprogram som följs upp där minimering av resursanvändning är en väsentlig del.