Chalmers har en samhällsbärande roll. Självklart vill vi hjälpa till med det också

Chalmers teknisk högskola spelar en nyckelroll i arbetet med att möta samhällets ökande behov av hållbara, nya lösningar. En av våra uppgifter på Chalmersfastigheter är att få den akademiska verksamheten, forskning och utbildning att integreras mer i staden. En ambition i campusutvecklingen är att allmänheten ska få lättare att komma närmare den akademiska världen. Och tvärtom.

Därför är integration med staden viktigt.
Att integrera Chalmers campus med staden är en viktig del i att skapa tillväxt, både regionalt och i förlängningen hela Sverige. Vi tror på de många, goda mötesplatserna, eftersom vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Därför är sammansättningen av människor så otroligt viktig. Därför ser vi framför oss campus med en bred och mångfasetterad mix av människor, med många olika värderingar, bakgrunder och idéperspektiv som möjligt. Det skapar stimulans för alla. Och det som är bra för Chalmers är också bra för staden.

Hållbarhet är en samhällsfråga.
Visionen ”för en hållbar framtid” genomsyrar all verksamhet på Chalmers campusområden. Från grund- och forskarutbildning, forskning, innovation och samverkan, till campusutveckling och den interna miljön.

Eftersom hållbar utveckling är något som berör alla i samhället, är det viktigt att Chalmers campus verkligen fungerar som en del av samhället och inte en egen, isolerad värld. Vi på Chalmersfastigheter strävar hela tiden efter att integrera campusens fysiska miljöer med staden, allmänheten och samhället i stort.

Chalmers tillhör Göteborgarna. Det är inte tvärtom.
Chalmers campus omfattar hela stadsdelar. För att det ska vara möjligt att integrera dem med omgivningen, arbetar vi med att få dem att uppfattas som trevliga och välkomnande. Det är också viktigt att det pågår evenemang, att det finns besöksmål och bara trevliga promenadstråk som gör att fler än de som studerar eller arbetar på Chalmers skapar anledningar att komma till campus.

Viktig roll som inspiratör.
Som Chalmersanknuten fastighetsägare har vi en helt unik möjlighet att ta rollen som föredöme och inspiratör. Vi tror på att skapa levande och hållbara stadsdelar som ger de som bor eller arbetar i närheten en attraktiv miljö. Genom campusens utformning kan vi ge allmänheten inspiration och nya idéer som driver samhällsutvecklingen mot ökad hållbarhet i alla perspektiv.

En av Göteborgs största arbetsgivare.
Chalmers är idag Göteborgs fjärde största arbetsgivare, med ca 2800 anställda. Utöver det har Chalmers ca 11 000 studenter varav 1 100 är doktorander. De kommande åren kommer Chalmers att växa ytterligare vilket gör att även campusområdena kommer att utvecklas.

Kopparbunken.
Mötesplatser är en viktig del i att arbetet med att integrera Chalmers med samhället. Kopparbunken på Chalmersområdet är ett exempel. När det tidigare högspänningslaboratoriet inte längre behövdes, byggdes det om till klättergym. Idag är det en välbesökt mötesplats för klätterintresserade göteborgare i alla åldrar.

Grön resplan.
Tillsammans med Göteborgs Stad verkar Chalmers och Chalmersfastigheter för ett samhälle som ska växa samtidigt som vi ska utveckla möjligheter till andra transport­ medel än bil. Ett av samarbetena är ”Grön Resplan”, vars övergripande mål är att minska energianvändning för transporter och minska klimatpåverkan. Utmaningen är att utveckla och förbättra förutsättningar att använda kollektivtrafik och cykel till och från campus och att bidra till samhällsutveckling med idéer och initiativ. Allt för ett mer hållbart samhälle.

Chalmers initiativseminarier.
Ett av de viktiga redskapen för samhällsintegrationen är Chalmers initiativseminarier. Dessa lyfter upp högaktuella samhälls- och forskningsutmaningar där Chalmers kompetens kan bidra till lösningar genom kraftsamling över gränser. 2014 arrangerades seminarierna ”Big Data, Materials for Tomorrow och Green, Safe and Efficient Transports. Arrangemangen var välbesökta och uppmärksammade och attraherade både världsledande forskare (inklusive nobelpristagare), studenter, skolklasser, branschföreträdare och nyckelaktörer i samhälle och näringsliv. Initiativseminarierna genererar en grund för en rad nya initiativ, idéer och samarbeten.

400 nya kontor.
I ett samarbete med Chalmers, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter byggs en ny mötesplats på Campus Johanneberg. Sommaren 2015 stod 400 nya arbetsplatser vara klara för att drivas i Johanneberg Science Parks regi. De bägge huskropparna i campusets södra del är byggda för att skapa fler och intressanta möjligheter till möten mellan små och stora företag, samhällsaktörer, forskare och studenter.