Stäng
Projekt

Chalmers – en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar

Chalmersfastigheter och Akademiska Hus satsade 8 miljoner kronor på att installera solceller på åtta av byggnaderna på campus Johanneberg. Satsningen kommer att göra campus till en forskningsmiljö som är unik i Europa, tillsammans med de många projekt som redan pågår om solenergins roll i framtidens energisystem.

Bild: Boid/Five star campus och Jan-Olof Yxell

Utbyggda solcellsanläggningar är en nyckelfaktor i omställningen till ett hållbart samhälle och i Sverige ska solenergins andel i energisystemet öka hundrafalt under 25 år, enligt Energimyndighetens målbild. Detta kommer att kräva avsevärda anpassningar i elsystemet, både när det gäller teknik, affärsmodeller och lagstiftning.

1900-talets lösningar kommer helt enkelt inte att fungera när vi går in i en helt ny situation där hundratusentals små elkällor ska kopplas ihop med elnätet – elkällor som dessutom varierar mycket med solinstrålningen. Till exempel kommer många husägare vilja köpa el vid vissa tidpunkter och sälja el vid andra, beroende på hur mycket deras egna solceller ger.

Några av utmaningarna med solceller

  • Hur ska elsystemet styras för att undvika elbrist och överbelastning?
  • Hur kan framtidens fastigheter och deras styrsystem anpassas för produktion och lagring av el?
  • Hur ska elnätet prissättas och finansieras om många användare bara behöver det ibland eftersom de tidvis är självförsörjande?

Akademiska Hus och Chalmersfastigheter äger byggnaderna på Chalmers, där det pågår omfattande forskning för att hitta lösningar på utmaningarna. Nu satsar fastighetsägarna totalt 8 miljoner kronor på solceller som kommer att vässa forskningsmiljön ytterligare.

– För oss är solcellerna på Chalmers en del av lösningen för att reducera den köpta mängden energi, säger Per Löveryd, innovationssamordnare och energiingenjör på Akademiska Hus. Vi vill satsa på en teknik som många ser som en nyckelkomponent i framtidens koldioxidneutrala energisystem, och vi vill visa att det är lönsamt. Dessutom vill vi bidra till Chalmers forskningsmiljö kring fastighetsnära energiproduktion och till den testbädd som vårt elnät på området ger förutsättningar för.

Solcellerna kommer att täcka ungefär 4200 kvadratmeter tak på campus Johanneberg – fördelat på åtta byggnader. Solcellskapaciteten blir 600 kilowatt, och den årliga elproduktionen 550 000 kilowattimmar.

Installationerna startar våren 2018. När de är färdiga mot slutet av 2019 kommer campus Johanneberg att vara en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar.

– Den här satsningen bidrar dels som en unik forskningsmiljö och dels till att lyfta fram Chalmers hållbarhetsfokus, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Vårt lokala elsystem på campus Johanneberg kommer att få en solelsandel som ligger närmare den andel man räknar med för framtidens elmarknad som helhet. Det ger nya konkreta möjligheter att studera hur en ökande andel solel kommer att påverka elsystemets infrastruktur, affärsmodeller och lagstiftning.

Redan idag pågår flera forskningsprojekt som kommer att dra nytta av solcellerna genom att använda dem som testbädd. Ett exempel är EU-projektet Fossil-free Energy Districts. Det ska koppla ihop alla byggnader på campus Johanneberg till ett lokalt energisystem där el, värme och kyla som produceras på campus kan lagras och överföras med hjälp av en virtuell energihandelsplats. Små lokala energisystem förväntas få allt större betydelse för fossilfri och kostnadseffektiv energiförsörjning i framtiden – liksom möjligheten att köpa och sälja el inom dem.

Text: Johanna Wilde

Kundmeny
Gå till ..