Uppvärmning, kylning, ventilation och belysning i Chalmersfastigheters byggnader kräver stora mängder energi. Vi arbetar därför aktivt för att minska energianvändningen samtidigt som vi tillser goda inomhusmiljöer. Grunden i vårt arbete för att minska vår energianvändning och klimatutsläpp är vår hållbarhetspolicy och energipolicy.

All energi som nyttjas i våra byggnader är från icke fossila källor. Energin används dels för uppvärmning, kylning och ventilation, s k fastighetsenergi, dels för verksamhetens och hyresgästernas behov, t.ex. datorer och belysning, s.k. verksamhetsenergi. För att på ett bättre sätt kunna följa upp fastigheternas energianvändning med avseende på fastighetens respektive verksamhetens behov, har vi under de senaste åren installerat mätare som möjliggör separat uppföljning av fastighets- respektive verksamhetsel.