För oss är hållbarhetssamarbeten och innovations- och utvecklingsprojekt viktiga förutsättningar för att skapa hållbara campus och för att nå våra mål inom hållbarhet. Exempelvis inom energi och resurseffektivitet där det krävs innovativa åtgärder. För Chalmers är synliga innovationsmiljöer ett viktigt verktyg för att förverkliga och visa upp den kunskap och de innovationer som forskas fram. Campus som testbädd och som samverkansmiljö är även en viktig förutsättning för att få företag att välja att etablera sig på campus – och i våra fastigheter

Klimat och miljöanpassade byggnader

Vår ambition är att våra byggnader skall utföras med bästa möjliga klimat- och miljöprestanda. Ett verktyg som vi använder är Miljöbyggnad, där två av våra nybyggnationer uppnått miljöbyggnad nivå guld, Kuggen och Johanneberg Science Park, och en ombyggnad, CA-huset uppnått nivå silver.

Hyresavtal

I våra hyresavtal har vi inarbetat frågor kring hållbarhet såsom konkreta, ömsesidiga åtaganden i lokalrelaterade frågor till exempel avfallshantering, energianvändning, tillgång till cykelparkering med mera.

Hållbara transporter

Hållbar mobilitet och minskning av miljöskadliga transporter är en stor utmaning. Varje dag tar över 10 000 personer sig till och från campus. Här samverkar vi med Chalmers och andra aktörer i flera projekt för att göra transporterna mer hållbara, exempelvis Grön Resplan, ElectriCity och ArbPark. Den första självkörande bussen (Autonomous Shuttle Bus/Shared Shuttle Service S3) i Göteborg har testats på Campus Johanneberg samt på Lindholmen Science Park. Vi arbetar även med bilpoolsaktörer och har byggt flera nya cykelfaciliteter.

Gröna miljöer

Även de gröna ytorna är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att öka trivseln på campus har flertal grönområden skapats, bl a på Vasaområdet på Campus Johanneberg. Den biologiska mångfalden på campus är i fokus och för ekosystemet finns nu bikupor på några tak samt att våra parker är försedda med insektsbon.

 

Exempel på innovationsprojekt:

 

Återbruksappen
Färdigutvecklad och implementeras nu skarpt i projekt samt i drift- och förvaltningen. Ett utvecklingsprojekt med ett flertal fastighetsägare och lösning för återbruk av byggmaterial.

FED − Fossil-free Energy Districts
EU-projekt som ska testa nya sätt att lagra, producera, överföra, begränsa och handla med energi på området Chalmers Campus Johanneberg.

Re:cycle
Chalmers cykeldag varje vår med utdelning av begagnade cyklar från fastighetsägare i Göteborg. Samarbete med Chalmers Students for Sustainability och Miljöenheten på Chalmers.

Chalmers Hållbarhetsdag
Hållbarhetsdag med Chalmersfastigheters initiativ kring campusplan och klimatsmart mat.

Solcellssatsning
Samarbete med Chalmers och Akademiska Hus kring en större solcellssatsning på campus.

 

Kontaktpersoner.