Vi är måna om att din lokal är optimerad för din verksamhet. En funktionell ombyggnad eller upprustning kan exempelvis handla om ta bort en vägg för att skapa ett större konferensrum av två mindre. Det kan också röra sig om att skapa ett rymligt serverrum genom att bygga ihop två mindre förråd. Önskar du en lokalanpassning, kontakta din kundansvariga – vilken du hittar under Min fastighet – som ser över vilka möjligheter som finns för just dina lokaler.

Vår process för lokalanpassning

En projektledare från Chalmersfastigheter leder byggprojektet från förstudie till färdig produkt. I hyresgästens organisation bör en motsvarande projektledare utses med uppdraget att vara kontaktperson för projektet, leda den egna verksamhetens arbete och säkra att nödvändiga beslut tas. Vid projektstart delar vi in arbetet i olika faser. Tänk på att ju längre projektet framskrider desto mindre blir möjligheterna att göra förändringar. Därför är det en god idé att lägga stor vikt på planeringen i början av projektet.

Lagar och byggregler

Vi vill påminna om att flera av Chalmersfastigheters hus har någon form av antikvariskt skydd, vilket i vissa fall medför särskilda bygg-/entreprenörsegler. Se sida om entreprenörsegler.

Hyresgästens ansvar för ett lyckat projekt

Tänk på att säkra en väl genomtänkt planering som omfattar:

  • Tidplan, både för projektets utförande och för beslutsprocessen
  • Kostnadsbudget för projektet
  • Intern projektledare och organisation med mandat att fatta beslut
  • En plan för att styra, förankra och kommunicera
  • Vid behov: anlita extern hjälp
  • Tid avsatt för projektdeltagare i den egna organisationen