Vi är måna om att din lokal är optimerad för din verksamhet. En funktionell ombyggnad eller upprustning kan exempelvis handla om ta bort en vägg för att skapa ett större konferensrum av två mindre. Det kan också röra sig om att skapa ett rymligt serverrum genom att bygga ihop två mindre förråd. Önskar du en lokalanpassning, kontakta din kundansvariga – vilken du hittar under Min fastighet – som ser över vilka möjligheter som finns för just dina lokaler.

Vår process för lokalanpassning

En av våra projektledare leder byggprojektet från förstudie till färdig produkt. Som kund/hyresgäst behöver en motsvarande ansvarig eller projektledare utses som kontaktperson för projektet och som säkrar att nödvändiga beslut tas. Vid projektstart delar vi in arbetet i olika faser. Tänk på att ju längre projektet framskrider desto mindre blir möjligheterna att göra förändringar. Därför är det en god idé att lägga stor vikt på planeringen i början av projektet.

Lagar och byggregler

Många av våra hus har någon form av antikvariskt skydd, vilket i vissa fall medför särskilda bygg-/entreprenörsegler. Vi ställer också höga hållbarhetskrav på våra lokalanpassningar och materialval. Se sida om ordnings- & skyddsregler.

Tips och råd för ett lyckat projekt

Tänk på att säkra en väl genomtänkt planering som omfattar:

  • Tidplan, både för lokalanpassningens utförande och för beslutsprocessen
  • Kostnadsbudget för projektet
  • Intern projektledare och organisation med mandat att fatta beslut
  • En plan för att styra, förankra och kommunicera
  • Vid behov: anlita extern hjälp
  • Tid avsatt för projektdeltagare i den egna organisationen

Materialval

Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av Chalmersfastigheters verksamhet. Vår ambition är att så långt det är möjligt fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi ska agera hållbart och även kunna ta ansvar längre ner i leverantörskedjan. För att kunna fokusera på val av rätt material krävs samverkan med leverantörer, tillverkare och även branschkollegor. Materialen dokumenteras i Byggvarubedömningen.