Hållbarhetskrav utgår från de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven.

Hållbarhetskraven omfattar alla produkt- och tjänsteleverantörer som ämnar ingå avtal med Chalmersfastigheter. Hållbarhetskraven omfattar alla underleverantörer och det är huvudleverantörens ansvar att föra vidare Chalmersfastigheters hållbarhetskrav i leverantörskedjan. Utöver dessa hållbarhetskrav ska leverantörerna följa den Uppförandekod som finns publicerad på Chalmersfastigheters hemsida.

Ekologiskt – Internt miljöarbete

  • En sammanställning över era tre mest betydande miljöaspekter ska kunna uppvisas tillsammans med åtgärder ni gör för att minska er miljöpåverkan av dessa på lång och kort sikt.
  • De fordon, maskiner inkl de drivmedel som ni planerar att använda gentemot Chalmersfastigheter ska följa de miljökrav som anges i dokumentet ”Gemensamma miljökrav för entreprenader”. Information om dessa miljökrav finns bl a på Göteborgs stads hemsida

Socialt – Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

  • Kollektivavtal/hängavtal ska finnas för såväl era kollektivanställda som tjänstemän.
  • Arbetsvillkor – Intyg ska kunna uppvisas där det framgår vilken socialförsäkringslagstiftning som er eller era underentreprenörers personal från utlandet omfattas av i de fall inte arbetsgivaravgifter betalas i Sverige. Det ska framgå av intyget att den anställde omfattas av sitt hemlands socialförsäkring under tiden denne arbetar i Sverige. Intyg om socialförsäkringstillhörighet utfärdas av respektive lands behöriga institution.
  • Arbetsmiljöledningssystem/SAM 1 enligt AFS 2001:1 ska finnas för samtliga leverantörer om det finns minst tio medarbetare i verksamheten. Även eventuell inhyrd personal ska omfattas av SAM.

Ekonomiskt – Affärsetik

  • Chalmersfastigheter förbehåller rätten att själv kontrollera leverantören och deras underentreprenörers ekonomiska stabilitet. Denna kontroll görs minst årligen och så länge det finns ett giltigt avtal med Chalmersfastigheter.