Hållbarhetskrav utgår från de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven.

Hållbarhetskraven omfattar alla produkt- och tjänsteleverantörer som ämnar ingå avtal med Chalmersfastigheter. Hållbarhetskraven omfattar alla underleverantörer och det är huvudleverantörens ansvar att föra vidare Chalmersfastigheters hållbarhetskrav i leverantörskedjan. Utöver dessa hållbarhetskrav ska leverantörerna följa den Uppförandekod som finns publicerad på Chalmersfastigheters hemsida.

Ekologiskt – Internt miljöarbete

  • En sammanställning över era tre mest betydande miljöaspekter ska kunna uppvisas med motivering hur ni kom fram till dessa samt vilka åtgärder ni gör för att minska er miljöpåverkan av dessa på lång och kort sikt.
  • De fordon, maskiner inkl de drivmedel som ni planerar att använda gentemot Chalmersfastigheter ska följa de miljökrav som anges i dokumentet ”Gemensamma miljökrav för entreprenader”. Information om dessa miljökrav finns bl a på Göteborgs stads hemsida

Socialt – Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

  • Kollektivavtal/hängavtal ska finnas för såväl era kollektivanställda som tjänstemän.
  • Arbetsvillkor – Intyg ska kunna uppvisas där det framgår vilken socialförsäkringslagstiftning som er eller era underentreprenörers personal från utlandet omfattas av i de fall inte arbetsgivaravgifter betalas i Sverige. Det ska framgå av intyget att den anställde omfattas av sitt hemlands socialförsäkring under tiden denne arbetar i Sverige. Intyg om socialförsäkringstillhörighet utfärdas av respektive lands behöriga institution.
  • Arbetsmiljöledningssystem/SAM 1 enligt AFS 2001:1 ska finnas för samtliga leverantörer om det finns minst tio medarbetare i verksamheten. Även eventuell inhyrd personal ska omfattas av SAM.

Ekonomiskt – Affärsetik

  • Chalmersfastigheter förbehåller rätten att själv kontrollera leverantören och deras underentreprenörers ekonomiska stabilitet. Denna kontroll görs minst årligen och så länge det finns ett giltigt avtal med Chalmersfastigheter.