Ekologisk hållbarhet - Så prioriterar vi

Chalmersfastigheter strävar efter en så hållbar verksamhet som möjligt. I samverkan med kunder, samarbetspartners och leverantörer genomför vi konkreta åtgärder som gör att vi uppnår bättre miljö samt skapar fler hållbara alternativ.

Fokus på energieffektivitetAnvändningen av energi till våra byggnader ska vara så låg som möjligt samtidigt som innemiljön ska vara bra. Uppvärmning, kylning, ventilation och belysning av byggnader kräver stora mängder energi och den mängden vill vi minska.

 • Vi optimerar driften av de installationer som finns, dels genom energiinvesteringar och renoveringar. Sedan 2012 har vi minskat vår energianvändning med 5 %.
 • Vi genomför pilotstudier av ny energieffektiv teknik och använder våra byggnader som testbänkar. I byggnaden Kuggen på campus Lindholmen har vi på detta sätt lyckats sänks energianvändningen till nära nog hälften.

Fokus på minskat utsläpp Vi vill minimera vårt ekologiska fotavtryck och arbetar aktivt med att minska utsläpp av koldioxid i driften av våra fastigheter. Detta genom användning av förnyelsebar energi och miljövänliga transporter.

 • Vi köper endast fossilfri energi (klassad som Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen) samt använder egen energiförsörjning (geoenergi) i några fastigheter.
 • Vi köper energi som produceras i Chalmers Kraftcentral, en energiforskningsanläggning (biobränsle samt andra typer av bränsle) med forskning och utbildning i samverkan med energiförsörjningen till Chalmers campus.
 • För att minska koldioxidutsläpp för våra transporter kör Chalmersfastigheter Volvo V60 laddhybridbilar.

Fokus på miljöanpassade byggnader och materialanvändningVi har höga ambitioner för vårt arbete med våra byggnader och miljöklasser nya byggnader enligt Miljöbyggnad. Vid större ny- och ombyggnader följer vi byggvarubedömningen, ett system för hållbart byggande.

 • Våra nya byggnader i Johanneberg Science Park är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld och har en tydlig miljöprofil med hög energiprestanda och låg klimatpåverkan.
 • Husen försörjs bl a med värme och kyla från berggrunden i en geoenergianläggning. Denna försörjer även intilliggande byggnad med i princip hela dess energibehov.
 • All ventilation och belysning är närvarostyrd. En effektiv utvändig solavskärmning bidrar till ett gott inomhusklimat och ett lågt kylbehov.
 • Gröna takterrasser minskar och fördröjer nederbörd till dagvattensystemet och bidrar till ökad biologisk mångfald samt utjämnar temperaturskiftningar.

Faktaruta - Miljöklassade byggnader enligt Miljöbyggnad Johanneberg Science Park, Campus Johanneberg, Miljöbyggnad Guld (2015)
Kuggen, Campus Lindholmen, Miljöbyggnad Guld (2014)

Fokus på minskat avfall och kretsloppsanpassad hanteringVi strävar alltid efter att använda resurser vi redan har, minska mängden material vi använder och minska mängden restavfall. När saker måste slängas görs detta på ett kretsloppsanpassat sätt.

Vi förenklar för våra kunder att sortera rätt och få bättre statistik över sin återvinning genom att skapa eller utveckla nya och flexibla avfallslösningar

Fokus på hållbara transporter och kommunikationerVarje dag tar sig över 10 000 personer till och från våra campus. Mängder av varor levereras och avfall transporteras och tas om hand. Vi organiserar dessa flöden av människor och varor så att de sker på ett så hållbart sätt som möjligt – i samarbete med Göteborg Stad, Chalmers, Johanneberg Science Park och Akademiska Hus.

 • Grön Resplan på Campus Johanneberg som utvecklar möjligheter till andra transportmedel än bil.
 • Vi utvecklar förutsättningar för bilpooler på Campus Johanneberg och Lindholmen.
 • Vi är en av 14 partner i projektet ElectriCity, ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för hållbar kollektivtrafik. Ett exempel är Göteborgs första elektriska busslinje, linje 55, som går mellan Chalmers, Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. Linjen trafikeras av tre helt eldrivna bussar och sju laddhybridbussar som går på el cirka 70% av rutten.
 • Vi deltar i samverkansprojektet Elmob som bl a innebär uthyrning av elcyklar som laddas med hjälp av solenergi på Campus Lindholmen och Johanneberg.
 • Våra anställda ges tillgång till elbil, cyklar och elcykel och cykelbidrag för de som cyklar till och från jobbet. Vi har även möjlighet att nyttja Styr- och Ställ, samt kollektivtrafikkort vid resor i tjänst.