Ekonomisk hållbarhet - Så tänker vi

Utgångspunkten för Chalmersfastigheter är att hushålla med ekonomiska och mänskliga resurser. Vi strävar alltid efter att ta hand om de resurser vi redan. Vi ska leva upp till våra ekonomiska mål men aldrig på bekostnad av miljö eller människor och alltid utifrån ett avvägt långsiktigt avkastningskrav.

Utveckla och skapa värden i verksamheten

För att förverkliga Chalmers vision och utföra vårt uppdrag måste vi utveckla och skapa värde i verksamheten. Detta gör vi genom en effektiv fastighetsförvaltning och utveckling med ett långsiktigt perspektiv där vi skapar skapa mötesplatser och tar ansvar för de resurser som vår verksamhet har och påverkar.

Beslut utifrån livscykelkostnads- och hållbarhetsanalyser

Inför större energiåtgärder och ny- och ombyggnader är utgångspunkten att genomföra livscykelkostnadsanalyser innan vi fattar beslut. Vi ser till totalkostnaden för utrustningen, från det att den installeras till att den slutligt tas ur bruk.

Skapa anpassningsbara lokaler

Lokaler på Chalmers campus ska ha en viss flexibilitet och kunna anpassas till nya, förändrade behov med minimal resurspåverkan. Ett exempel är vårt arbete med Chalmersverksamheter inom Samhällsbyggnad, där integration mellan verksamheterna genom samnyttjande av gemensamma funktioner såsom lunchrum, mötesrum, entréer osv är en bärande idé i projektet.

Vi tänker och lever cirkulär ekonomi

I byggprojekt används styrdokument som till exempel miljöplan. Ett viktigt fokus är minimering av resursanvändning vilket vi gör genom att återanvända och återvinna möbler, byggmaterial etc så att andelen avfall till deponi minimeras.