Chalmersfastigheter deltar i följande nätverk

Sweden Green Building Council

http://www.sgbc.se/

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Miljöutskottet Väst, Sveriges Byggindustrier

http://www.bygg.org/

Miljöutskottet utvecklar, företräder och informerar medlemmarna iSveriges byggindustriers branschgemensamma miljörelaterade frågor, på lokal och regional nivå.

Byggherregruppen Väst

http://www.byggherre.se/sa/node.asp?node=627

Byggherregruppen i Göteborg är en lokal intresseförening som har till syfte att främja sina medlemmars intressen genom att verka för utveckling av byggande och förvaltande av byggnader inom västra Sverige.

Nätverket för miljösamordnare – Ekocentrum

http://www.ekocentrum.se/page.php?id=227

Ekocentrums nätverk för miljösamordnare startade 2006. Syftet är att samla våra kunder för att vi tillsammans ska komma vidare i miljöarbetet.

CMB - Centrum för Management i Byggsektorn

http://www.chalmers.se/cee/cmb-sv/om-cmb

CMB är ett samverkansprojekt mellan Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Centrumet bildades 1998 på initiativ av industrin för att ta tillvara och vidareutveckla management inom alla delar av samhällsbyggnadssektorn. Chalmersfastigheter deltar i CMB:s trainee program ”Framtidens Samhällsbyggare”.