Chalmers har en samhällsbärande roll. Självklart vill vi hjälpa till med det också

Chalmers teknisk högskola spelar en nyckelroll i arbetet med att möta samhällets ökande behov av hållbara, nya lösningar. En viktig utgångspunkt är att Chalmers tillhör göteborgarna – och inte tvärtom. Chalmersfastigheter tar denna ansats på allvar och arbetar för att allmänheten lättare ska komma närmare den akademiska världen. Och vice versa!

Vi vill skapa tillväxt genom integration med staden
Chalmersfastigheter tror på de många, goda mötesplatserna, eftersom vi tror på kraften i idé- och kunskapsutbyte. Vi tror på styrkan i campus med en bred och mångfasetterad mix av människor, med många olika värderingar, bakgrunder och idéperspektiv som möjligt. Att integrera Chalmers campus med staden är en viktig del i att skapa tillväxt, både regionalt och i förlängningen hela Sverige.

Vi arbetar för att Chalmers Campus uppfattas som trevliga och välkomnande, med fina promenadstråk men också genom intressanta evenemang som gör besök relevanta för fler än de som studerar eller arbetar här.

Vi sprider hållbarhet till hela samhället
Visionen ”för en hållbar framtid” genomsyrar all verksamhet på Chalmers campusområden. Eftersom hållbar utveckling är något som berör alla i samhället, är det viktigt att Chalmers campus inte är en egen, isolerad värld. Vi på Chalmersfastigheter strävar därför efter att integrera campusens fysiska miljöer med staden, allmänheten och samhället i stort.

Vi vill inspirera en av Göteborgs största arbetsgivare
Chalmers är idag Göteborgs fjärde största arbetsgivare, med ca 2800 anställda. Utöver det har Chalmers ca 11 000 studenter varav 1 100 är doktorander. De kommande åren kommer Chalmers att växa ytterligare! Som Chalmersanknuten fastighetsägare har vi en helt unik möjlighet att ta rollen som föredöme och inspiratör.

Vi skapar levande och hållbara stadsdelar som ger de som bor eller arbetar i närheten en attraktiv miljö. Vi vill även ge allmänheten inspiration och nya idéer som driver samhällsutvecklingen mot ökad hållbarhet i alla perspektiv. Några exempel:

  • Kopparbunken klättergymNär det tidigare högspänningslaboratoriet inte längre behövdes byggde vi om det till klättergym. Idag en välbesökt mötesplats för klätterintresserade göteborgare i alla åldrar.
  • Grön resplanEtt samarbete med Göteborgs Stad vars övergripande mål är att minska energianvändning för transporter och minska klimatpåverkan. Utmaningen är att utveckla och förbättra förutsättningar att använda kollektivtrafik och cykel till och från campus och att bidra till ett mer hållbart samhälle.
  • Chalmers initiativseminarier
    Lyfter upp högaktuella samhälls- och forskningsutmaningar där Chalmers kompetens kan bidra till lösningar genom kraftsamling över gränser. T ex seminarierna ”Big Data, Materials for Tomorrow och Green, Safe and Efficient Transports år 2014. Välbesökta och attraherade både världsledande forskare (inklusive nobelpristagare), studenter, skolklasser, branschföreträdare och nyckelaktörer i samhälle och näringsliv.