Parallella uppdrag - Centrala Lindholmen

Campus Lindholmen växer!

Lindholmen har med sitt läge - nära vattnet och centralt i Göteborg - en stor attraktionskraft. Området växer för närvarande med nya kontorslokaler, bostäder, restauranger, service och mötesplatser. Kollektivtrafiken utvecklas succesivt. När den planerade linbanan är på plats kommer området få ett nytt läge i staden, med goda förbindelser till såväl Järntorget som Lundby/Wieselgrensplatsen.

På uppdrag av Chalmers har därför Chalmersfastigheter tagit sig an utmaningen att i samverkan med Älvstranden utveckling ta fram en plan för hur centrala Lindholmen kan växa och utvecklas, dels för att ge plats för Chalmers expansion, och dels för att möjliggöra för näringslivet runt Lindholmen Science Park att växa och utvecklas.

Förstudien syftar till att ta fram en struktur för området som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Förstudien har påbörjats under hösten 2016 med så kallade parallella uppdrag, där fyra arkitektteam arbetar parallellt med att ta fram idéer och förslag till struktur för området.

Parallella uppdrag för centrala Lindholmen har nu avslutats och bedömningsgruppen har färdigställt sin utvärdering av förslagen. Bedömningsgruppen har haft förmånen att utvärdera fyra bra men sinsemellan olika förslag. Materialet har bidragit till en bred och givande diskussion och innehåller många goda idéer som kommer tas med i det fortsatta arbetet.

Den samlade bedömningen är att team Henning Larsen presenterar den starkaste strukturen att arbeta vidare med. Förslaget visar en tät kvartersstruktur med goda stadsbyggnadskvaliteter. Huvudgreppet är tydligt och visar på en stor flexibilitet. Beställarna Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter kommer nu i samverkan med Stadsbyggnadskontoret arbeta vidare med team Henning Larsen för att utveckla förslaget och anpassa det efter beställarnas behov. I den fortsatta processen kan även delar av övriga förslag komma att lyftas in eller bearbetas vidare tillsammans med en eller flera av övriga förslagsställare. En sammanfattande rapport över de parallella uppdragen är under framställande och beräknas klar under april månad.

Nästa steg i arbetet med centrala Lindholmen blir att ta fram ett underlag för ansökan om planbesked. Ansökan planeras lämnas in till sommaren, därefter fortsätter processen med diverse förstudier. Under 2017 ska en struktur för hela området ligga färdig som underlag för kommande detaljplanearbete som vi siktar på att starta upp 2018.

Se samtliga förlag här nedan: