Att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid genom hållbara campus är ett uppdrag som utmanar och som vi vill leva upp till. Därför har vi konkretiserat vad vi menar med hållbara campus i fyra övergripande hållbarhetsåtaganden som även kopplar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Vi främjar välmående

Vi verkar för en levande campus och närmiljö med öppna, tillgängliga mötesplatser och rum som möjliggör sociala och kreativa möten. Vi utformar gröna miljöer som gynnar ekosystemtjänster och främjar välmående. Vi vill att alla på campus ska uppleva att miljöerna vi arbetar, studerar och vistas i ger trygghet, arbetsglädje och möjlighet till en hållbar vardag.

Vi minskar klimatpåverkan

Vi är med i omställningen till en hållbar framtid och begränsar vår miljö- och klimatpåverkan. För att lyckas, energieffektiviserar och miljöanpassar vi våra byggnader och samverkar för förnybar energi, infrastruktur och hållbar mobilitet som minskar utsläpp till luft.

Vi ökar resurseffektiviteten

Vi utgår ifrån ett kretsloppstänkande och använder de resurser vi redan har så effektivt som möjligt. Våra byggnader och lokaler är flexibla, samutnyttjas och kan enkelt anpassas till framtida krav. Investeringar görs ansvarsfullt och utifrån ett livscykelperspektiv.

Vi visar goda exempel

Vi visar upp framtidens hållbara lösningar som det utbildas och forskas i på Chalmers och andra goda och relevanta exempel inom hållbarhet. Vi samarbetar med våra intressenter och leverantörer för att campusmiljöerna kan fungera som en inspirationskälla för vår omgivning och alla på campus.

Goda exempel

För oss är hållbarhetssamarbeten och innovations- och utvecklingsprojekt viktiga förutsättningar för att skapa hållbara campus och för att nå våra mål inom hållbarhet. Exempelvis inom energi och resurseffektivitet där det krävs innovativa åtgärder. För Chalmers är synliga innovationsmiljöer ett viktigt verktyg för att förverkliga och visa upp den kunskap och de innovationer som forskas fram. Campus som testbädd och som samverkansmiljö är även en viktig förutsättning för att få företag att välja att etablera sig på campus – och i våra fastigheter

Klimat och miljöanpassade byggnader

Vår ambition är att våra byggnader skall utföras med bästa möjliga klimat- och miljöprestanda. Ett verktyg som vi använder är Miljöbyggnad, där två av våra nybyggnationer uppnått miljöbyggnad nivå guld, Kuggen och Johanneberg Science Park, och en ombyggnad, CA-huset uppnått nivå silver.

Hyresavtal

I våra hyresavtal har vi inarbetat frågor kring hållbarhet såsom konkreta, ömsesidiga åtaganden i lokalrelaterade frågor till exempel avfallshantering, energianvändning, tillgång till cykelparkering med mera.

Hållbara transporter

Hållbar mobilitet och minskning av miljöskadliga transporter är en stor utmaning. Varje dag tar över 10 000 personer sig till och från våra campus på ett eller annat sätt.
Vi arbetar för att tillgodose dagens behov av mobilitetslösningar men också hur vi ska möta framtiden. Det finns bilpoolsaktörer på flera ställen på campus och vi ser ständigt över våra cykelfaciliteter och tillgängligheten på laddplatser.

Tillsammans med andra aktörer på campus Johanneberg samt Göteborgs stad jobbar vi även med en Grön Resplan. Den ska underlätta alla parters arbete med mobilitetsåtgärder och hur vi i takt med att området utvecklas inte ökar biltrafiken.

Campus fungerar ofta som en testbädd av olika projekt och innovationer. På campus har bland annat den första självkörande bussen (Autonomous Shuttle Bus/Shared Shuttle Service S3) testats. Även last mile delivery via en leveransrobot (klimatneutrala leveranser/KUL) samt projekt innefattande mobilitet som tjänst (MoJo&LIMA) har genomförts på campus.

Gröna miljöer

Även de gröna ytorna är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att öka trivseln på campus har flertal grönområden skapats, bl a på Vasaområdet på Campus Johanneberg. Den biologiska mångfalden på campus är i fokus och för ekosystemet finns nu bikupor på några tak samt att våra parker är försedda med insektsbon.

 

Exempel på innovationsprojekt:

 

Återbruksappen
Färdigutvecklad och implementeras nu skarpt i projekt samt i drift- och förvaltningen. Ett utvecklingsprojekt med ett flertal fastighetsägare och lösning för återbruk av byggmaterial.

FED − Fossil-free Energy Districts
EU-projekt som ska testa nya sätt att lagra, producera, överföra, begränsa och handla med energi på området Chalmers Campus Johanneberg.

Re:cycle
Chalmers cykeldag varje vår med utdelning av begagnade cyklar från fastighetsägare i Göteborg. Samarbete med Chalmers Students for Sustainability och Miljöenheten på Chalmers.

Chalmers Hållbarhetsdag
Hållbarhetsdag med Chalmersfastigheters initiativ kring campusplan och klimatsmart mat.

Solcellssatsning
Samarbete med Chalmers och Akademiska Hus kring en större solcellssatsning på campus.