Att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid genom hållbara campus är ett uppdrag som utmanar och som vi vill leva upp till. Därför har vi konkretiserat vad vi menar med hållbara campus i fyra övergripande hållbarhetsåtaganden som även kopplar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
 

Vi främjar välmående

Vi verkar för en levande campus och närmiljö med öppna, tillgängliga mötesplatser och rum som möjliggör sociala och kreativa möten. Vi utformar gröna miljöer som gynnar ekosystemtjänster och främjar välmående. Vi vill att alla på campus ska uppleva att miljöerna vi arbetar, studerar och vistas i ger trygghet, arbetsglädje och möjlighet till en hållbar vardag.

Vi minskar klimatpåverkan

Vi är med i omställningen till en hållbar framtid och begränsar vår miljö- och klimatpåverkan. För att lyckas, energieffektiviserar och miljöanpassar vi våra byggnader och samverkar för förnybar energi, infrastruktur och hållbar mobilitet som minskar utsläpp till luft.

Vi ökar resurseffektiviteten

Vi utgår ifrån ett kretsloppstänkande och använder de resurser vi redan har så effektivt som möjligt. Våra byggnader och lokaler är flexibla, samutnyttjas och kan enkelt anpassas till framtida krav. Investeringar görs ansvarsfullt och utifrån ett livscykelperspektiv.

Vi visar goda exempel

Vi visar upp framtidens hållbara lösningar som det utbildas och forskas i på Chalmers och andra goda och relevanta exempel inom hållbarhet. Vi samarbetar med våra intressenter och leverantörer för att campusmiljöerna kan fungera som en inspirationskälla för vår omgivning och alla på campus.