Entreprenör som skall utföra entreprenader/underhållsarbete på Chalmersfastigheters fastigheter skall alltid följa våra regler/instruktioner och hyresgästens regler om sådana finns.

Entreprenören skall se till att samtliga anställda samt eventuella underentreprenörer känner till dessa regler/instruktioner. Entreprenören skall vara medveten om att vidare samarbete försvåras om dessa regler/instruktioner inte efterföljs.

 1. Entreprenören ansvarar för att de personer som används i uppdraget är lämpliga och har erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet samt att detta är dokumenterat. God ordning skall råda på arbetsplatsen så att tillbud/olyckor inte kan ske vare sig för egen räkning eller tredje part. Hög och störande musik får ej förekomma. Rökning på arbetsplatsen är förbjuden.
 2. Entreprenören ansvar för verktyg samt för godkända maskiner, stegar, bockar samt tillgång till absorptionsmedel och personlig skyddsutrustning för genomförandet av sitt uppdrag.
 3. Samtliga tillbud, olyckor, skador och säkerhetsbrister som identifierats, oavsett om det rör arbetsmiljön eller miljö, och blir kända av entreprenören skall utöver anmälan till myndighet anmälas till beställaren via IA-systemet, så snart det akuta skedet är åtgärdat.
 4. Entreprenören skall alltid anmäla sin närvaro till beställaren före arbeten påbörjas samt redogöra vad som skall göras och tidsåtgången för detta. Påbörjade uppdrag skall utföras i en följd utan avbrott.
 5. Entreprenören är skyldig att i god tid vid ingrepp som innebär bortfall av kraft, belysning, värme och vatten samt störande ljud meddela beställarens ombud eller av denne utsedd person, så att samtliga i fastigheten berörda hyresgäster hinner information i god tid. Beställaren ombesörjer information till hyresgäster. Entreprenören får inte själv anslå information/lappar. Om skada inträffar i samband med utförande av arbete ansvarar entreprenören för eventuellt skadestånd.
 6. Entreprenören skall alltid anmäla förhinder till beställaren.
 7. Efter avslutat arbete skall entreprenören avrapportera till beställaren. Information skall även lämnas till hyresgäst om de ej är närvarande vid arbetstillfället. Arbetsstället skall vara väl avstädat efter avslutat arbete.
 8. Heta arbeten skall utföras enligt Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler. Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet och tillika vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden.
 9. Utrymningsvägar, dörrar, fönster, entréer eller angöringsvägar för Räddningstjänsten får aldrig blockeras. Om detta inträffar kommer vite att utkrävas.
 10. Entreprenören skall vara väl införstådd med att hålla god service gentemot hyresgäster, aldrig lämna något utrymme/lokal olåst samt vara aktsam med hyresgästers egendom. Vid olåst utrymme/lokal kommer vite att utkrävas.
 11. Fordonsparkering sker främst på ordinarie parkeringsplatser mot avgift. Finns det särskilda behov kan 4 timmars servicetillstånd köpas hos P-bolaget och fordon ställas nära byggnader.
 12. Entreprenören är ansvarig för avfallshanteringen på arbetsplatsen och att källsortering utförs i det dagliga arbetet, med målsättning att minimera mängden avfall till deponi och eftersortering.