Ett samlat campus

Nu utvecklas campus Johanneberg till att bli Chalmers samlade campusområde.

I ett flerårigt projekt utvecklas Johanneberg till att bli Chalmers samlade campusområde. På campus vill vi erbjuda studenter och medarbetare goda studie- och arbetsmiljöer i bra och ändamålsenliga lokaler. Därmed stärker vi Chalmers som akademiskt framåtsyftande campusuniversitet.

– Vi jobbar tätt ihop med berörda verksamheter och har en konstruktiv dialog för att finna bra lösningar, säger Anna Zahlbruckner, campusutvecklingsansvarig. Inriktningen är att campus Johanneberg ska vara redo höstterminen 2025 för att ta emot högskolans samtliga studenter inom programmen på grundnivå. Resterande omgruppering beräknas vara klar 2029.

Förändringen innebär redan nu att Johanneberg blir campus för de studenter som valt Tekniskt basår från höstterminen 2024. Planeringen är i full gång för att iordningställa lämpliga lokaler som kan användas som studieplatser och för mottagning av basårsstudenterna i höst.

Ett campus för alla studenter

Chalmers har sedan mitten av 1990-talet bedrivit undervisning både på Johanneberg och Lindholmen i Göteborg. Planerna på att skapa ett gemensamt campusområde har vuxit fram under årens lopp. I februari 2023 tog högskolan, i samråd med bland andra studentkåren, beslut om att det är Johanneberg som ska vara Chalmers samlade campus.

På campus Johanneberg finns redan nu en väl utbyggd infrastruktur för utbildning som vi vill utveckla ytterligare och låta alla våra studenter på grundnivå ta del av. Det finns också samordningsvinster med att samla undervisningen till ett och samma livfulla campusområde. Exempelvis ger det bättre möjligheter för samläsning, samarbete och gemenskap, både för studenter och lärare.

Totalt kommer cirka 2 500 utbildningsplatser och 250 medarbetare att flytta sin hemvist från Lindholmen till Johanneberg. Målsättningen är att campus Johanneberg ska vara redo höstterminen 2025 för att ta emot högskolans samtliga studenter inom programmen på grundnivå. Resterande omgruppering beräknas vara klar 2029.

Många detaljer återstår att utreda och besluta. Det dröjer ytterligare lite tid innan vi exempelvis vet exakt i vilka lokaler som respektive program kommer att ha sin undervisning från höstterminen 2025.

Lindholmen får stärkt profil inom samverkan

Chalmers kommer att finnas kvar på Lindholmen. Vår verksamhet där kommer att få en stärkt profil inom samverkan med industri och samhälle. Det blir därmed en viktig exponeringsplats för Chalmers för innovation och företagsintegrerad forskning och utbildning.


Ett samlat campus – Målbild

Hur Chalmers campus bäst kan utvecklas, med avseende på utbildning för att vara långsiktigt attraktiva för studenter och hålla högsta kvalitet, beskrivs i en målbild som Chalmers styrelse har ställt sig bakom.​​ ​Utgångspunkten för målbilden är vad som blir bäst för Chalmers studenter och vad som bäst gagnar Chalmers vision ”Utbildning i världsklass”. Studentperspektivet har inhämtats genom intervjuer och förankrats med representanter för Chalmers studentkår.

1.

Chalmers ska ha ett samlat campus för utbildning, förlagt till Johanneberg.

2.

Chalmers utbildning på grundnivå ska vara förlagd till detta campus.

3.

Den fysiska och digitala miljön på Chalmers campus ska vara state-of-the-art, inspirerande och stimulera till akademisk excellens.

4.

Chalmers studenter ska på campus ha tillgång till en utmärkt studiesocial miljö.

5.

Chalmers ska bedriva utbildning på avancerad nivå på andra platser (noder) när det ger stort mervärde för vår utbildning, vår forskning och/eller våra samverkansparter. Sådana noder kan till exempel vara Lindholmen, Onsala, något av Göteborgs universitets campus eller forskningsnära näringslivsmiljöer.

6.

Chalmers noder ska vara arenor med unika förutsättningar för att utveckla ny utbildning.

7.

Chalmers verksamhet vid nod Lindholmen ska ha hög synlighet och därför utgå från Kuggen.

Kontaktpersoner

Chalmers

Jörgen Blennow
Vicerektor, Utbildning och livslångt lärande
Tel: 0708 59 09 73
Skicka mejl

Fredrik Nilsson
Vicerektor, Campus och hållbar utveckling
Tel: 031-772 24 56
Skicka mejl

Chalmersfastigheter

Anna Zahlbruckner
Projektledare och campusutvecklingsansvarig
Tel: 031-772 62 12
Skicka mejl