Ibland inträffar något som leder till förändrade behov vilket kan inbegripa val av lokal. Här hittar du information som berör uppsägning av hyresavtal: hur du går tillväga och vad som gäller.

Uppsägningstid

Ett lokalhyresavtal har en överenskommen uppsägningstid. Hur lång din är framgår av hyresavtalet.

Skäl till uppsägning

Uppsägning kan göras av två anledningar:

  1. Uppsägning på grund av att hyresförhållandet ska upphöra

Hyresgästen behöver inte ange något skäl utan det räcker att ange att hyresavtalet sägs upp till upphörande och avflyttning när hyrestiden löpt ut.

  1. Uppsägning på grund av villkorsändring med möjlighet till förlängning

Uppsägning kan göras av hyresgästen eller av fastighetsägaren. Uppsägningen ska göras skriftligt i god tid innan avtalstidens går ut. Den skickas till motparten med rekommenderad post.

Tänk på: Det är viktigt att du tydligt redogör för de ändringar i villkoren du önskar att vi som hyresvärd ska godkänna. Samt: Vid hyresgästens uppsägning för villkorsändring måste hyresgästen inom två månader ansöka om medling vid hyresnämnden för att uppsägningen ska vara giltig. Gör du inte detta har uppsägningen inte någon verkan och avtalet löper vidare enligt samma villkor som tidigare. Glöm inte att ange vilken lokal det gäller och från vilket datum uppsägningen ska gälla. Uppsägningen ska vara undertecknad.

Uppsägning av abonnemang

Inför din utflyttning är det viktigt att du säger upp de avtal som är kopplade till lokalen, exempelvis till leverantörer av el, tele, IT och försäkringar. Glöm inte heller att göra adressändring i god tid så du säkrar din framtida post.

Besiktning av lokalen

Slutbesiktning av din lokal är ett krav. Du måste beställa besiktning i god tid innan du flyttar ut. Detta gör du genom att kontakta din fastighetsförvaltare. Under besiktningen går en representant från Chalmersfastigheter igenom lokalen tillsammans med dig. Vi bedömer skicket på lokalen vid utflyttning –  jämfört med skicket vid inflyttning.

 Flyttstädning

En flyttstädning innebär en professionell, noggrann städning av din lokal. Har inte detta gjorts innan utflyttning riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Överlåtelse

Önskar du överlåta hyresrätten för lokalen till någon annan som övertar verksamheten krävs samtycke från Chalmersfastigheter. Kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.

 

Användbara länkar