För att upprätthålla en god informationssäkerhet och skydd av våra verksamhetstillgångar är det viktigt att du så snart du har information om en incident anmäler den till informationssäkerhetsansvarig eller dataskyddskoordinatorn.

Som ansvarig för informationen har Chalmersfastigheter en skyldighet att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa ett lämpligt skydd av vår information. Det gäller särskilt personuppgifter.

Skulle personuppgifter spridas eller göras tillgängliga för obehörig eller obehörigen ändras, förstörs eller förloras, har Chalmersfastigheter i vissa fall en skyldighet att inom 72 timmar, efter det att överträdelsen har upptäckts, anmäla detta till Datainspektionen.

Anmälan av en sådan personuppgiftsincident till Datainspektionen görs av Chalmersfastigheters dataskyddskoordinator. För att anmälan på bästa sätt ska beskriva det inträffade följer nedan ett antal frågor att besvara.

Incidentrapport GDPR
Behandling av personuppgifter *

Mer om hur vi hanterar personuppgifter